ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - VITOM 3D

Κιρσοκήλη είναι η διεύρυνση των φλεβών του όρχεως (σπερματικές φλέβες). Συνήθως εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά και η αιτία είναι ανατομική. Η αριστερή σπερματική φλέβα καταλήγει στη σύστοιχη νεφρική φλέβα υπό ορθή γωνία, ενώ η δεξιά σπερματική φλέβα, στην κάτω κοίλη φλέβα.

Επιπλέον στην εμφάνιση της κιρσοκήλης συντελεί η πιθανή ανεπάρκεια των βαλβίδων των φλεβών και η η αυξημένη ροή κατεχολαμινών  στην έσω σπερματική φλέβα από την γειτνιάζουσα επινεφριδιακή φλέβα προκαλώντας φλεβική σύσπαση με αποτέλεσμα την λίμναση του αίματος και κιρσοειδή διεύρυνση των σπερματικών φλεβών.

Σε πρόσφατες μελέτες κιρσοκήλη διαπιστώθηκε στο 6% των παιδιών ηλικίας 10 ετών, ενώ σε εφήβους το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 16%. Πολύ σπανιότερα εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 8 ετών.

Συνήθως ανακαλύπτεται τυχαία, είτε από το παιδί ή από τους γονείς του (ως μια μάζα που αλλάζει το σχήμα και το μέγεθος του οσχέου), είτε από τον παιδίατρο κατά την διάρκεια μιας εξέτασης ρουτίνας.

Η κιρσοκήλη εκδηλώνεται ως αίσθημα βάρους στην περιοχή του οσχέου και με νυγμώδη άλγη που εμφανίζονται συνήθως μετά από κόπωση. Χαρακτηρίζεται από τοπική διόγκωση στο ημιόσχεο η οποία υποχωρεί όταν ο ασθενής ξαπλώνει και μεγαλώνει ξαφνικά όταν σηκωθεί όρθιος. Είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν ο ασθενής εξετάζεται σε ορθία θέση και εκτελεί την δοκιμασία Valsalva (αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης). Αυτό οφείλεται στο ότι οι φλέβες αδειάζουν, όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος και γεμίζουν απότομα μόλις σηκωθεί.

Επειδή δεν προκαλεί ιδιαίτερο πόνο ή κάποια έντονη ενόχληση, οι ασθενείς ή οι γονείς τους συνήθως δεν δίνουν την απαιτούμενη σημασία, αδιαφορούν και δεν απευθύνονται στον γιατρό, με δυσμενείς, συνέπειες στην ανάπτυξη του όρχεως και στην γονιμότητα του ατόμου.

Πολύ σπάνια, μπορεί να οφείλεται σε πίεση των σπερματικών φλεβών από κάποιον όγκο της κοιλιάς. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος της κοιλιακής χώρας με υπερηχογράφημα.

Υπάρχουν τρεις βαθμοί της κρσοκήλης (1ος, 2ος, 3ος) ανάλογα με το μέγεθός της.

Η κιρσοκήλη στην παιδική ηλικία έχει προοδευτικά δυσμενή επίδραση στον όρχι, με επιδείνωση της λειτουργίας του και την ποιότητα του σπέρματος. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας του όρχι (λόγω των διατεταμένων φλεβών), που προκαλεί διαταραχές στην ανάπτυξη των κυττάρων του, οι οποίες κλινικά εκδηλώνονται και με μειωμένο μέγεθος του πάσχοντα όρχεως του παιδιού.

Επειδή η επίδραση της κιρσοκήλης είναι βαθμιαία, η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης καθώς και η διάγνωση της υποκλινικήςκιρσοκήλης (αυτής δηλαδή που δεν έχει δώσει πλήρη συμπτωματολογία) είναι πολύ σημαντική για την θεραπεία και την αποτροπή των επιπλοκών της νόσου.

Η θεραπεία της κιρσοκήλης μετά την ηλικία των 14 ετών, δεν επιφέρει ικανοποιητική αύξηση του όγκου του όρχεως μετεγχειρητικά. Πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του όρχεως έχει ολοκληρωθεί σ’ αυτή την ηλικία.

Τα παιδιά με κιρσοκήλη, στα οποία ο πάσχων όρχις έχει φυσιολογικό μέγεθος, εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, στην εφηβεία εμφανίζεται μειωμένη ανάπτυξη του όρχεως σε ποσοστό 25%. Συνεπώς, η έγκαιρη θεραπεία της κιρσοκήλης, συμβάλει στην διατήρηση της γονιμότητας.

Η αρχή της χειρουργικής θεραπείας είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών.

Η ομόφωνη παραδεκτή ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης της κιρσοκήλης είναι η συνύπαρξή της με την υπογονιμότητα.  Στους εφήβους χειρουργείται όταν είναι 3ου βαθμού και συμπτωματική και βεβαίως όταν υπάρχει μείωση του όγκου του όρχι ανεξαρτήτως βαθμού. 

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία κι οι πιο δημοφιλείς επεμβάσεις έως τώρα ήταν η εγχείρηση Palomo (ανοικτή ή λαπαροσκοπική) όπου γίνεται απολίνωση και διατομή του κυρίως στελέχους της σπερματικής φλέβας στον οπισθοπεριτοναικό χώρο και η εγχείρηση Ivanissevich όπου γίνεται απολίνωση και διατομή των κλάδων της έσω σπερματικής φλέβας στο ύψος του έσω βουβωνικού στομίου.

Λόγω των υποτροπών και των επιπλοκών των παραπάνω επεμβάσεων, την τελευταία δεκαετία εφαρμόζεται όλο και συχνότερα η υποβουβωνική μικροχειρουργική μέθοδος με μικροσκόπιο. Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί έναντι των προηγουμένων καθώς γίνεται απολίνωση και διατομή όλων των φλεβών του σπερματικού πλέγματος ,ακόμη και των μικρότερων που δεν είναι ορατές με μικρότερες μεγεθύνσεις, και συγχρόνως διαχωρίζεται και διατηρείται η σπερματική αρτηρία και τα σπερματικά λεμφαγγεία με τη χρήση στερεοσκοπικού μικροσκοπίου με μεγέθυνση έως 24 φορές.

Από το 2019 εφαρμόζουμε στην υποβουβωνική μικροχειρουργική  μέθοδο (microsurgical subinguinal varicocelectomy) με τη χρήση εξωσκοπίου VITOM 3D (Video Telescopic Operating Microscope), ενός συστήματος τρισδιάστατης τεχνολογίας που επιτρέπει μεγέθυνση του εγχειρητικού πεδίου έως και 30 φορές.

Το VΙΤΟΜ 3D είναι μία νέα εγχειρητική προσέγγιση στην χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης που πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με το  απλό χειρουργικό μικροσκόπιο, αυξάνοντας την εγχειρητική ευστοχία και δημιουργώντας ένα άριστο εργονομικό περιβάλλον εργασίας για τον χειρουργό. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έως το μισό του αντίστοιχου χρόνου σε σχέση με το απλό μικροσκόπιο. Επίσης, διατηρούνται τα λεμφαγγεία και η σπερματική αρτηρία. Έτσι αποφεύγεται η μετεγχειρητική υδροκήλη, συχνή επιπλοκή άλλων επεμβάσεων.

  • Αποκατάσταση κιρσοκήλης με υπερεκλεκτική διατομή σπερματικών φλεβών. μικροσκοπική υποβουβωνική προσέγγιση με τη χρήση εξωσκοπίου vitom 3d. Γεώργιος Περγάμαλης, Αλεξάνδρα Οικονομοπούλου, Μαρία Κοπανίδη, Εμμανουήλ Κουράκης, Εμμανουήλ Ιακωμίδης, Γεώργιος Κοφίνας, Αρσένιος Γεωργιάδης. Ανακοίνωση 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή Συμμετοχή. Αθήνα, 3 -6 Οκτωβρίου 2019
  • VITOM-3D EXOSCOPE IN SUBINGUINAL VARICOCELECTOMY IN ADOLESCENTS: A CASE SERIES. Pergamalis G, Kampouroglou G, Tyraskis A, Oeconomopoulou A, Kopanidi M, Kofinas G, Iakomidis E, Kourakis E, Dori L, Zavras N, Georgiadis A. Υποδημοσίευση. 2021
  • Κιρσοκήλη Ι. Βαλιούλης www.ivalioulis.gr
  • Up to date
  • Emedicine