ΕΙΣΦΡΥΣΗ ΟΝΥΧΟΣ

Η  είσφρηση όνυχος δηλαδή η διείσδυση του ονυχος στα πλάγια μαλακά μόρια της κοίτης του, συνήθως είναι αποτέλεσμα τραυματισμού της περιοχής, ή κακού κοψίματος των νυχιού και στη συνέχεια διεισδησης του στα πλάγια μαλακά μόρια. Σπανιότερα οφείλεται και σε αυξημένη  κυρτότητα του νυχιού, σε κοιλονυχία και ιδιαιτέρως εύθρυπτα νύχια. Συμετοχή μπορεί να έχει η χρήση στενών παπουτσίων για τα πόδια ή κοπή νυχιών με το στόμα.

Η θεραπεία κατ΄αρχήν περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της παρωνυχίας όπως ήδη περιγράφηκε. Η υποτροπή ή οι συχνές προσβολές απαιτούν τη χειρουργική διόρθωση η οποία είναι ανάλογα με την γενεσιουργό αιτία (μερική ή ολική ονυχεκτομή, αφαίρεση του κοκκιωματώδους ιστού χωρίς αφαίρεση του όνυχος κ.α.).
Η  επέμβαση γίνεται κατά κανόνα με τοπική αναισθησία, ανάλογα με την ηλικία και δεν  χρειάζεται νοσηλεία.

Παρονυχία

Παρονυχία είναι η φλεγμονή στα μαλακά μόρια πλησίον της κοίτης του όνυχος. Μπορεί να αφορά τα χέρια ή τα πόδια. Εμφανίζεται με ερυθρότητα, πόνο, οίδημα  και  εκροή  πυώδους  υγρού. Συνήθως είναι αποτέλεσμα είσφρησης  όνυχος. Η Θεραπεία περιλαμβάνει  αντιμικροβιακή αγωγή και  τοπική  αντισηπτική  φροντίδα.  Σε περίπτωση δημιουργίας αποστήματος απαιτείται διάνοιξη, παροχέτευση και χειρουργικός καθαρισμός.